Andragogika/edukacja ustawiczna

Celem studiów andragogicznych jest pozyskanie umiejetności prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami dorosłymi. Metodyka tej dziedziny pedagogiki podbudowana jest specjalistczną wiedzą dotyczącą psychologii osób dojrzałych oraz wnikliwą diagnostyką problemów edukacyjnych i zawodowych w różnych grupach środowiskowych. Oczekiwanym efektem tych studiów jest wykształcenie zdolności ewaluacji programów nauczania, kreatywnej ingerenji w rozwój osobisty i innych.

Najczęściej wykładane przedmioty
:
psychologiczne koncepcje dorosłości, uczenie się w środowisku pracy, zarządzanie wiedzą, dydaktyka dorosłych, polityka całożyciowego uczenia się w krajach UE, społeczno-ideologiczne konteksty edukacji, edukacja w środowisku lokalnym, elementy gerontologii, pedeutologia,metodyka upowszechniania wiedzy, metodyka doskonalenia zawodowego, metodyka pracy psychologiczno- pedagogicznej z bezrobotnymi, psychologia rozwojowa doroslych, socjologia pracy, wybrane zagadnienia ekofilozofii, problemy aktywizacji i rozwoju spolecznosci lokalnych, techniki reklamy, teorie komunikacji, wybrane zagadnienia kultury wspólczesnej;

Po studiach:

Absolwent może podjąć obowiązki w następujących działach i instytucjach:
- doradztwo zawodowe
- biura pośrednictwa pracy
- ośrodki podnoszenia potencjału jednostki w zakresie autoprezentacji i aktywności zawodowej
- ośrodki kształcenia ustawicznego
- urzędy pracy. 

Wybierz miasto