Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
     
Ratownictwo medyczne kierunek studiów
Ratownictwo medyczne
Kierunki studiów - Studia medyczne
Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.

Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwo medyczne to system organizacyjny polegający na zwartej i skoordynowanej gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych uruchamianych w trybie pilnym celem opanowania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu. Głównie w zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.


Ratownik Medyczny to niezwykle ważne ogniwo służb ochrony zdrowia. Jest na pierwszej linii w procesie ratowania życia i zdrowia pacjentów. To on musi oprócz szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykazywać się na co dzień umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji i natychmiastowego działania. Wykształcenie kompetentnej kadry dla jednostek ratownictwa medycznego funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego są właśnie studia na kierunku Ratownictwo Medyczne w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej


W trakcie studiów:

W trakcie nauki studenci będą nabywali umiejętności:
komunikowania się z pacjentem, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej,
oceny miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń, zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, wypadku, podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar,
oceny parametrów życiowych ofiar, ustalania wskazań co do kolejności ich leczenia i transportu oraz podejmowania zleconego postępowania ratowniczego, chroniącego zdrowie i życie poszkodowanych i transportowanych,
planowania, organizowania i nadzorowania działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałania,
posługiwania się sprzętem ochrony osobistej i medycznym,
zapobiegania zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki,
wykonywania na zlecenie kierownika zespołu czynności i zabiegów ratowniczych w stanach zagrożenia życia, z uwzględnieniem ich specyfiki i właściwej kolejności postępowania,
podejmowania prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego, w tym postępowania traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań),
oceniania stopnia utraty przytomności i zabezpieczenia funkcji życiowych nieprzytomnego,
transportowania pacjentów pod nadzorem medycznym,
przekazywania pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek,
przeprowadzania prawidłowo wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności,
przeprowadzania kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego, stanowiącego wyposażenie zespołu, prowadzenia bieżącej konserwacji aparatury,
prowadzenia i gromadzenia dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach ratowniczych.

Po studiach:

Absolwent będzie przygotowany do pracy między innymi w:
- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
- Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
- powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
- strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
- służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
- charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.
Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie
Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu
prezentacja Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra  
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
www.wsr.edu.pl
prezentacja
 

 

Student w Warszawie

Student w Warszawie

phoca_thumb_s_wawa2

Stolica Polski. Miejsce niezwykłe i magiczne. Położone w sercu Starego Kontynentu, frapuje historią i klimatem miasta, w którym przenikają się wpływy kultury zachodniej i wschodniej Europy.
Więcej…