Zarządzanie i marketing

marketing_i_zarzadzanieOd czasu kiedy świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu, na dobre ugruntowała się w myśleniu ludzi przedsiębiorczych, kierunki te nie tracą na popularności.
 
Jeszcze kilka lat temu uczelnie prowadzące kierunki marketingowe przeżywały "wielkie bum". Dziś sytuacja się nieco ustabilizowała, choć nadal chętnych na zgłębianie tajników marketingu nie brakuje. Zarządzanie nosi miano najpopularniejszego kierunku według ogólnej liczby kandydatów w ubiegłorocznej rekrutacji. Każda firma, instytucja, fundacja potrzebuje specjalisty w dziedzinie marketingu. Należy pamiętać, że panuje tu spora konkurencja. Proponujemy dużo praktykować podczas studiów.

Analiza i zarządzanie w biznesie

Kierunek studiów Analiza i zarządzanie w biznesie został stworzony z myślą o osobach ambitnych, zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości i zainteresowanych w przyszłości pracą na stanowiskach samodzielnych specjalistów-analityków w przedsiębiorstwach.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka to dyscyplina naukowa zajmująca się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Informatyzacja wszystkich dziedzin życia pociągnęła za sobą konieczność kształtowania u archiwistów umiejętności wykorzystania programów i systemów komputerowych w ich codziennej pracy, a także postawiła przed nimi problem archiwizowania dokumentacji elektronicznej.

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów jest przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka i zarządzanie publiczne uczy łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi.

Marketing

Kierunek studiów Marketing obejmuje wiedzę związaną z aktywnym handlem. Marketing zajmuje się, w ogólnym rozumieniu, potrzebami konsumenckimi pod różnymi kątami. Na przestrzeni lat i rozwoju technologicznego powstało mnóstwo nowych metod marketingowych. Osoby odpowiedzialne za marketing posiadają wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynku, ale w głównej mierze interpretują potrzeby i źródła satysfakcji klienta.

Przedsiębiorczość w internecie

Wiesz czego na pewno nie osiągniesz bez internetu? Nie zdołasz studiować na kierunku Przedsiębiorczość w internecie. To chyba oczywiste! Ten kierunek wręcz wymusza dostęp do sieci i jest stworzony z myślą o przyszłych menedżerach poruszających się w przestrzeni wirtualnej jak ryby w wodzie. Studiowanie przedsiębiorczości w internecie ma dać ci możliwość zdobycia wiedzy i specjalistycznych umiejętności, dzięki którym zdołasz opanować arkana internetowego handlu i uzyskasz kwalifikacje pozwalające na swobodny rozwój rozmaitych przedsięwzięć gospodarczych w sektorze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki Przedsiębiorczości w internecie maturzyści zdobędą ciekawy zawód, dający moc satysfakcji i pozwalający na nieustanny rozwój. Studia Przedsiębiorczość w internecie są ponadczasowe, gdyż rozwijać się będą tak długo, jak długo rosnąć będzie handel w internecie. Wszystkie sygnały na niebie i ziemi wskazują, że ten proces trwać będzie jeszcze długie, długie lata. Studia Przedsiębiorczość w internecie trwają trzy lata. Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach ekonomicznych, na zarządzaniu luba na marketingu.

Zarządzanie

Wykształcenie zdobyte w ramach studiów na kierunku Zarządzanie posiada dwie szczególne cechy: pierwszą jest uniwersalność, co znakomicie umożliwia funkcjonowanie na szerokim rynku pracy, a drugą największe perspektywy zrobienia kariery zawodowej. Zarządzanie to kierunek studiów pozwalający na zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu nauk o zarządzaniu, ale również z zakresu marketingu, ekonomii oraz finansów, a także nauk prawnych skierowany do osób chcących pracować na stanowiskach menedżerskich w różnych branżach. W zależności od wybranej specjalności ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy np. jako menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, transportowych, agencjach reklamowych i PR, agencjach doradztwa personalnego, agencjach konsultingowych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci specjalistów nowego rodzaju, łączących nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na wymuszone zmianami rynkowymi rozszerzenie zakresu zadań jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp. Przed tak interdyscyplinarnie przygotowaną kadry inżyniersko-menedżerską stoją wyzwania związane z aktywnością w kreowaniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w powiązaniu z nowoczesną techniką w warunkach stale zmieniającego się rynku.

Zarządzanie informacją

Studia na kierunku Zarządzanie informacją poświęcone są problematyce zarządzania zasobami informacji i wiedzy w różnych obszarach działalności (nauce, gospodarce, administracji państwowej i samorządowej) oraz zastosowaniom nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej w różnych formach działalności informacyjnej. Celem tych studiów jest zapewnienie podstawowych kompetencji oczekiwanych od specjalistów zarządzania informacją i wiedzą, a więc wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, wyszukiwania informacji w bazach danych i środowisku sieciowym, tworzenia, organizowania i udostępniania lokalnych kolekcji informacyjnych oraz identyfikacji informacyjnych potrzeb użytkowników.

Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie kulturą i mediami to kierunek interdyscyplinarny, zawierający elementy kulturoznawstwa, zarządzania, nauki o przedsiębiorstwie, nauki o komunikacji, nauk społecznych, a także teorii sztuki. Osoby zarządzające kulturą zwykło określać się mianem - menedżerów kultury.

Zarządzanie publiczne

Sektor publiczny w Polsce rozwija się dynamicznie od wielu lat. Rozwój ten spowodował wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w sektorze publicznym i społecznym. Kierunek Zarządzanie publiczne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwenci tego kierunku będą odpowiednio przygotowani do pełnienia ważnych funkcji w sektorze publicznym, społecznym i instytucjach typu non-profit.

Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób.

Zarządzanie w politykach publicznych

Studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Dyscyplina zajmuje się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy z intencją jej wykorzystywania do rozwiązywania przez władze publiczne konkretnych problemów.

Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem to kierunek, który kształci specjalistów w zakresie analizowania jakościowego i ilościowego wiedzy, a także informacji. Słuchacz w toku studiów zdobywa umiejętność diagnozowania potencjału różnych firm i instytucji, a także wdrażania odpowiednich narzędzi, które pozwalają skutecznie pozyskiwać informacje, monitorować ich jakość oraz odpowiednio je wykorzystywać dla dobra firm i instytucji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników.

Gdzie chcesz studiować?